Liên hệ

Trường tiểu học dân lập Đường tới vinh quang tại Praha

IČO

27141284

DIČ

CZ27141284

Số tài khỏan

000000-0172635379/0800

Iban

CZ87 0800 0000 0001 7263 5379

Swift

GIBACZPX

Hãy viết thư cho chúng tôi